Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

VSTS Build Agent + nodejs – Del 1

 

Del ett | Det första problemet med VSTS är standardagentpoolerna, de är väldigt långsamma och lösningen är att sätta upp egna. Så varför inte? Det här är den första delen av hur du distribuerar dina nya VSTS-agenter från VSTS till Azure med hjälp av ARM mallar och Powershell DSC.

Vi börjar faktiskt i omvänd ordning genom att göra det sista steget i deploymenten först. Vid det här laget borde alla som arbetar och lever i molnet åtminstone veta vad ARM och DSC är. Jag vet inte men jag tycker personligen att DSC är det svårare att lära sig, så det kommer också att bli min utgångspunkt. I den här bloggen kommer vi att titta på en DSC som kommer att konfigurera din nyinstallerade VM för att vara en agent i VSTS-poolen och även installera node.js.

 

 

DSC

 

DSC filen har bara en konfiguration och alla nodnamn har samma konfiguration. Eftersom vi ska distribuera denna DSC via en Azure resource manager (ARM)-mall behöver vi inte någon komplicerad logik för vilken dator som får vilken konfiguration.

För att kunna kompilera denna DSC måste du installera två DSC-moduler

Find-Module xPSDesiredStateConfiguration | install-module
Find-Module PackageManagement -MaximumVersion ”1.1.7.0” | install-module


Configuration Main {

Param ( [string] $nodeName )
$AgentzipName = "vsts-agent-win-x64-2.127.0.zip"
$AgentDownloadUrl = ("https://vstsagentpackage.azureedge.net/agent/2.127.0/{0}" -f $AgentzipName)
$installsource = "C:\vstsAgent"
$PATToken = "[your vsts pat token]"
$poolName = "AzureAgents"
$VSTSUrl = "https://XXXXXXX.visualstudio.com"

Import-DscResource -ModuleName PSDesiredStateConfiguration
Import-DscResource -Module xPSDesiredStateConfiguration
Import-DSCResource -ModuleName PackageManagement -ModuleVersion "1.1.7.0"

Node $nodeName
 {
 File InstallFolder {
 #Create Installation folder
 Ensure = "Present"
 DestinationPath = $installsource
 Type = "Directory"
 }
 Script Chocolatey {
 SetScript = { 
 iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))
 }
 TestScript = { 
 try{[boolean](cver all)} catch {[boolean]($fasle)}
 }
 GetScript = { @{ Result = "OK" } }
 }
 Script nodejs {
 SetScript = { 
 Start-Process -FilePath "chocolatey" -ArgumentList "feature enable -n allowGlobalConfirmation" -Wait
 start-process -FilePath "cinst" -ArgumentList "nodejs.install --force --safe" -Wait
 }
 TestScript = { 
 try{
 $res = (clist nodejs --localonly)
 -not ($res[1] -match "0 packages installed")
 } catch {[boolean]($fasle)}
 }
 GetScript = { @{ Result = "OK" } }
 dependsOn = "[Script]Chocolatey"
 } 
 Script DownloadAgentFiles {
 #Download agent
 SetScript = { 
 wget -OutFile "$using:installsource\$using:AgentzipName" -Uri $using:AgentDownloadUrl
 }
 TestScript = { 
 Test-Path "$using:installsource\$using:AgentzipName" 
 }
 GetScript = { @{ Result = "OK" } } 
 DependsOn = "[File]InstallFolder"
 }
 Archive UnzipAgentFiles {
 Destination = "${installsource}\agent"
 Path = "${installsource}\${AgentzipName}"
 DependsOn = @(
 "[Script]DownloadAgentFiles"
 )
 }
 Script ConfigureAgent {
 SetScript = {
 $Argument = "configure --unattended --agent $env:COMPUTERNAME --url $using:VSTSUrl --auth PAT --token $using:PATToken --pool `"$using:poolName`" --work d:\build --runAsService --windowsLogonAccount 'NT AUTHORITY\SYSTEM' --acceptTeeEula --replace"
 Write-Host "$using:installsource\agent\bin\Agent.Listener.exe"
 start-process -FilePath "$using:installsource\agent\bin\Agent.Listener.exe" -ArgumentList $Argument -Wait -RedirectStandardOutput o
 }
 TestScript = { 
 [boolean](get-service -DisplayName "VSTS*")
 }
 GetScript = { @{ Result = "OK" } } 
 DependsOn = @(
 "[Archive]UnzipAgentFiles",
 "[Script]nodejs"
 )
 }
 }
}

Gör följande:

DSC resurser

Låt oss gå igenom resurserna i DSC filen.

  • File InstallFolder – Vi ser till att det finns en mapp för att hålla installationsfilerna.
  • Script Chocolatey – Skriptet försöker köra cver (Chocolaty kommando) för att upptäcka om chocolatey installeras, om inte vi kör ett externt PS1 skript för att installera den..
  • Script nodejs – Ett annat skript som använder chocolatey för att installera node.js. För att kunna göra detta från en DSC måste vi först aktivera funktionen allowGlobalConfirmation. Annars fungerar inte –force –safe växlarna.
  • Script DownloadAgentFiles – Det här skriptet laddar ner installationsfilerna.
  • Archive UnzipAgentFiles – Packar upp ZIP filen med intallationsfilerna.
  • Script ConfigureAgent – Sista steget är att installera och konfigurera agenten.

The end

Grattis du är klar med denna del. I detta läga kan du manuellt köra DSC-konfigurationen på vilken Windows-server som helst för att konfigurera den för att vara ett VSTS-byggnadsagent.

Men det vi ska vi inte göra. Istället så kommer vi i mitt nästa inlägg skapar en ARM-mall och lägga till DSC-filen i den.

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe