Kom i kontakt med oss!

Kontakta vår support!

VSTS Build Agent + nodejs – Del 2

Del två | I min förra bloggpost gick vi igenom hur vi med hjälp av DSC kan konfigurera våran VM till att vara en VSTS byggagent med stöd för node.js. Vi kommer nu att fortsätta att titta vidare på hur vi kan automatisera utrullningen till Azure. 

ARM mall

Börja med att skapa ett nytt tomt ”Azure Resoruce Group” Projekt i Visual Studio. Skapa sedan en mapp döpt ”DSC” under projektet. I DSC mappen lägger du sedan DSC filen som vi skapade i del 1 och döper denna till ”BuildAgentConfig.ps1”.

Kopiera följande JSON dokument och ersätt allt innehåll i ”azuredeploy.json” (ARM template filen i ditt projekt).


{
 "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/deploymentTemplate.json#",
 "contentVersion": "1.0.0.0",
 "parameters": {
  "adminPassword": {
   "type": "securestring",
   "defaultValue": "Y0urS3curePassw0rd!"
  },
  "numberOfInstances": {
   "type": "int",
   "minValue": 1,
   "defaultValue": 2
  },
  "_artifactsLocation": {
   "type": "string",
   "metadata": {
    "description": "Auto-generated container in staging storage account to receive post-build staging folder upload"
   }
  },
  "_artifactsLocationSasToken": {
   "type": "securestring",
   "metadata": {
    "description": "Auto-generated token to access _artifactsLocation"
   }
  }
 },
 "variables": {
  "BuildAgentConfigArchiveFolder": "DSC",
  "BuildAgentConfigArchiveFileName": "BuildAgentConfig.zip",
  "environment": "Dev",
  "SystemPrefix": "Agent",
  "NamePrefix": "[concat(variables('SystemPrefix'),variables('environment'))]",
  "VMNicPostFix": "[concat(variables('environment'),'-nic')]",
  "availabilitySetName": "[concat(variables('namePrefix'),'-avset')]",
  "VnetName": "[concat(variables('namePrefix'),'-vnet')]",
  "vnetId": "[resourceId('Microsoft.Network/virtualNetworks', variables('VnetName'))]",
  "virtualNetworkSubnetName": "BackendSubnet",
  "subnetRef": "[concat(variables('vnetId'), '/subnets/', variables('virtualNetworkSubnetName'))]"
 },
 "resources": [
  {
   "apiVersion": "2017-03-30",
   "type": "Microsoft.Compute/availabilitySets",
   "name": "[variables('availabilitySetName')]",
   "location": "[resourceGroup().location]",
   "tags": {
    "displayName": "AvailabilitySet"
   },
   "properties": {
    "PlatformUpdateDomainCount": 3,
    "PlatformFaultDomainCount": 2
   },
   "sku": {
    "name": "Aligned"
   }
  },
  {
   "apiVersion": "2016-03-30",
   "type": "Microsoft.Network/virtualNetworks",
   "name": "[variables('VnetName')]",
   "location": "[resourceGroup().location]",
   "tags": {
    "displayName": "VirtualNetwork"
   },
   "properties": {
    "addressSpace": {
     "addressPrefixes": [
      "10.0.0.0/16"
     ]
    },
    "subnets": [
     {
      "name": "[variables('virtualNetworkSubnetName')]",
      "properties": {
       "addressPrefix": "10.0.2.0/24"
      }
     }
    ]
   }
  },
  {
   "apiVersion": "2016-03-30",
   "type": "Microsoft.Network/networkInterfaces",
   "name": "[concat(variables('NamePrefix'), copyindex(),variables('VMNicPostFix'))]",
   "location": "[resourceGroup().location]",
   "tags": {
    "displayName": "NetworkInterface"
   },
   "copy": {
    "name": "nicLoop",
    "count": "[parameters('numberOfInstances')]"
   },
   "dependsOn": [
    "[resourceId('Microsoft.Network/virtualNetworks/', variables('VnetName'))]"
   ],
   "properties": {
    "ipConfigurations": [
     {
      "name": "ipconfig1",
      "properties": {
       "privateIPAllocationMethod": "Dynamic",
       "subnet": {
        "id": "[variables('subnetRef')]"
       }
      }
     }
    ]
   }
  },
  {
   "apiVersion": "2016-04-30-preview",
   "type": "Microsoft.Compute/virtualMachines",
   "name": "[concat(variables('NamePrefix'), copyindex())]",
   "copy": {
    "name": "virtualMachineLoop",
    "count": "[parameters('numberOfInstances')]"
   },
   "location": "[resourceGroup().location]",
   "tags": {
    "displayName": "VSTS Build Agent"
   },
   "dependsOn": [
    "nicLoop",
    "[resourceId('Microsoft.Compute/availabilitySets/', variables('availabilitySetName'))]"
   ],
   "properties": {
    "availabilitySet": {
     "id": "[resourceId('Microsoft.Compute/availabilitySets', variables('availabilitySetName'))]"
    },
    "hardwareProfile": {
     "vmSize": "Standard_B2s"
    },
    "osProfile": {
     "computerName": "[concat(variables('NamePrefix'), copyindex())]",
     "adminUsername": "azadmin",
     "adminPassword": "[parameters('adminPassword')]",
     "windowsConfiguration": {
      "provisionVmAgent": "true"
     }
    },
    "storageProfile": {
     "imageReference": {
      "publisher": "MicrosoftVisualStudio",
      "offer": "VisualStudio",
      "sku": "VS-2017-Ent-Latest-WS2016",
      "version": "latest"
     },
     "osDisk": {
      "createOption": "fromImage",
      "managedDisk": {
       "storageAccountType": "Premium_LRS"
      }
     },
     "dataDisks": []
    },
    "networkProfile": {
     "networkInterfaces": [
      {
       "id": "[resourceId('Microsoft.Network/networkInterfaces', concat(variables('NamePrefix'), copyindex(),variables('VMNicPostFix')))]"
      }
     ]
    }
   },
   "resources": [
    {
     "name": "Microsoft.Powershell.DSC",
     "type": "extensions",
     "location": "[resourceGroup().location]",
     "apiVersion": "2016-03-30",
     "dependsOn": [
      "[resourceId('Microsoft.Compute/virtualMachines', concat(variables('NamePrefix'), copyindex()))]"
     ],
     "tags": {
      "displayName": "BuildAgentConfig"
     },
     "properties": {
      "publisher": "Microsoft.Powershell",
      "type": "DSC",
      "typeHandlerVersion": "2.9",
      "autoUpgradeMinorVersion": true,
      "settings": {
       "configuration": {
        "url": "[concat(parameters('_artifactsLocation'), '/', variables('BuildAgentConfigArchiveFolder'), '/', variables('BuildAgentConfigArchiveFileName'))]",
        "script": "BuildAgentConfig.ps1",
        "function": "Main"
       },
       "configurationArguments": {
        "nodeName": "[concat(variables('NamePrefix'), copyindex())]"
       }
      },
      "protectedSettings": {
       "configurationUrlSasToken": "[parameters('_artifactsLocationSasToken')]"
      }
     }
    }
   ]
  }
 ]
}

Deployment

För att testa mallen kan vi göra en deployment via VS.

 1. Kontrollera så at PAT nyckeln och VSTS informationen i DSC filen är korrekt
 2. Högerklicka på projektet i Visual Studio och välj Deploy, New…
 3. Logga in och välj rätt Azure prenumeration
 4. Skapa en ny resursgrupp
 5. Klicka på Edit Parameters…
 6. Sätt ett admin lösenord, antal instanser och sedan spara
 7. Klicka på Deploy för att starta utrullningen

Efter ca 10min borde servern vara igång och agenten installerad. Logga in i VSTS för att kontrollera att Agenten är online.

Key take away

Namnstandard
Mallen kommer att skapa samtliga resurser med en namnstandard som är baserad på Microsoft best practices https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/best-practices/naming-conventions

Artifacts
Eftersom våran DSC är en fristående fil så måste vi använda oss av sk. artifacts för att ARM ska hitta filen. _artifactsLocation och _artifactsLocationSasToken sätts automatiskt av Visual Studio vid deployment, men i sista steget när vi går över till VSTS måste vi sätta dessa parametrar själva.

_artifactsLocation är en URL till en Azure blob storage och _artifactsLocationSasToken är en tidsbegränsad åtkomstnyckel till denna plats.

VS Version
Notera att ARM mallen är inställd på att använda en Visual Studio 2017 Enterprise image till våran IaaS VM. Denna image kan tex ersättas med ”VS-2017-Ent-Latest-Preview-WS2016” för att få åtkomst till den senaste preview versionen av Visual Studio 2017.
”offer”: ”VisualStudio”,
”sku”: ”VS-2017-Ent-Latest-WS2016”,
”version”: ”latest”

PAT Nyckel
I del 1 konfigurerade vi DSC mallen med en PAT nyckel för VSTS, var noga med att denna också finns med i detta projekt.

Artifacts Location
Istället för att låta Visual Studio skapa ett storage account, se över din infrastruktur och ta fram ett lagringskonto som kan användas i framtiden med VSTS.

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe